NVWA-inspectieresultaten per 1 september 2020 sneller openbaar

Per 1 september 2020 is de verandering in de openbaarmaking van inspectieresultaten van de NVWA van kracht gegaan. De beleidsregel openbaarmaking NVWA en het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet zijn in werking getreden. Het besluit biedt de NVWA de mogelijkheid om inspectieresultaten – veel meer dan voorheen – sneller met naam en toenaam naar buiten te brengen. Zo zullen bijvoorbeeld de inspectieresultaten van alle horeca in Nederland zichtbaar worden.

Wijzigingen

Het resultaat van de digitale herinspectie heeft geen invloed meer op het oordeel van de eerste inspectie. De digitale herinspectie is nu een inspectie met een eigen oordeel. De Veilig Voedsel Verklaring (bij horeca-inspecties) komt te vervallen.

Het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet biedt een andere juridische grondslag voor openbaarmaking. Vooralsnog zullen alleen de inspectieresultaten van de visafslagen, de horeca en het productonderzoek productveiligheid op basis van dit besluit openbaar worden gemaakt. Wat verandert is dat de zienswijze, zoals de ondernemer die tot nu toe kon indienen als reactie op het openbaar maken van de inspectieresultaten, vervalt. Publicatie van de inspectieresultaten kan daarom al na 2 weken plaatsvinden. Bezwaar en beroep blijven nog wel steeds mogelijk. De inspectieresultaten van alle horeca in Nederland (dus niet alleen van de 4 grote steden) zullen openbaar worden gemaakt, inclusief de locaties van de formulebedrijven.

Achtergrond

De NVWA gebruikt actieve openbaarmaking als 1 van de handhavingsinstrumenten. Meer transparantie leidt tot het beter naleven van wetten en regels door de bedrijven is de verwachting. Maar ook ondernemers en consumenten hebben voordeel van actieve openbaarmaking, want zij kunnen met de inspectieresultaten betere keuzes maken. Ondernemers beschikken zo bijvoorbeeld over meer informatie over hun toeleveranciers en consumenten kunnen zien hoe de NVWA oordeelt over horecagelegenheden en over consumentenproducten.

Ook vanuit de Tweede Kamer wordt al lange tijd aangedrongen op ruimere en actieve openbaarmaking van inspectieresultaten.

Hulp van een privaat controlebureau

Ondernemers zijn natuurlijk zelf verantwoordelijk voor het voedselveilig werken op hun bedrijf. Maar ze kunnen daar hulp in de vorm van een privaat controlebureau (een zogenoemde ‘POC’, Privaat Orgaan Controlesysteem) bij inroepen. Het bureau helpt bij het opzetten van een controlesysteem. De controlebureaus zijn geen vervanging voor het toezicht van de NVWA, maar als er een controlebureau is ingeschakeld en de voedselveiligheid van een bedrijf aantoonbaar is geborgd, dan past de NVWA haar toezicht aan. Als wordt voldaan aan de voorwaarden voor het invoeren van een controlesysteem en als het controlebureau het bedrijf bij de NVWA heeft aangemeld, dan kan het een zogenoemde ‘POC-locatie’ worden. Dat betekent dat de NVWA-inspecteur alleen nog langs komt naar aanleiding van meldingen of (steekproefsgewijs) in het kader van een toets op het controlesysteem zelf. Zogenoemde ‘POC-locaties’ krijgen bij openbaarmakingen automatisch het oordeel ‘voldoet’.

Meer weten over de openbaarmaking van inspectieresultaten en de POC-systematiek (het inschakelen van een onafhankelijk bureau)? Neem dan contact op met Houwers Groep, verkoop@houwersgroep.nl.

Bron NVWA.nl