NIEUWE HYGIËNECODE VOOR CBL IS PER 1 OKTOBER 2011 OFFICIEEL VAN KRACHT!

Met ingang van 1 oktober 2011 is de nieuwe CBL-code officieel van kracht, dat betekent dat de nVWA na deze datum mag gaan handhaven op de voorschriften uit de nieuwe code. De vraag die elke supermarktorganisatie zich stelt is, voldoen wij aan de nieuwe hygiënecode. Deze code schrijft voor dat elke supermarkt minimaal eenmaal per jaar zijn HACCP-systeem dient te verifiëren. Deze verificatie audit/inspectie moet antwoord geven of de voorschriften voldoende worden nageleefd. Het ontbreken van deze gegevens is al een tekortkoming.

De grote vraag is altijd, is er veel veranderd in de nieuwe code?
Een van de aandachtspunten die buiten de eisen van de Hygiënecode vallen, maar wel wettelijk verplicht is, betreft de etikettering. Gesneden vleeswaren met een houdbaarheid van meerdere dagen, dient volledig geëtiketteerd te zijn, inclusief de ingrediëntendeclaratie.
De TGT of THT datum van geopende halffabrikaten en eindproducten dient door de supermarkt onderbouwd te worden. De termijn van houdbaarheid mag in overleg met de leverancier worden bepaald, maar dient wel gestaafd te worden met bacteriologisch onderzoek. Als er niets aan aanvullend onderzoek is verricht geldt de termijn van 2 dagen bewaring bij 7°C of 3 dagen bij 4°C.
De belangrijkste wijziging zit in de inkoop, inkoop buiten de inkooporganisatie om kan alleen op basis van een uitgevoerde gevaaranalyse en specifieke afspraken ter beheersing van de risico’s. Op zich geen onoverkomenlijke zaak, maar wel iets om goed over na te denken bij de keuze van je leverancier. Voor het meten van temperaturen zijn meerdere methode toegestaan, wat onverlet blijft, de temperatuur van de producten moet aan de eisen voldoen. De registratieplicht is meer een verantwoordelijkheid van de supermarkt en de interne afspraken hierover.