NIEUWE ETIKETTERINGSWETGEVING EN GEBRUIK VAN AZO KLEURSTOFFEN

Nieuwe etiketteringswetgeving
Afgelopen week is een medewerker van HH naar een cursus geweest op de Wageningen Universiteit, om zelf op de hoogte te zijn van de veranderingen die komen gaan. De Verordening 1169 Voedselinformatie aan de consument is in 2011 al aangenomen. Er is een overgangstermijn voor de invoering van een aantal verplichtingen tot 13 december 2014. Dat lijkt nog ver weg, toch is het zaak dat je nu gaat nakijken of je klaar bent voor de nieuwe eisen van voedselinformatie aan de consument.

Alle voorverpakte producten mogen tot die datum geëtiketteerd worden zoals dat tot nu het geval was, echter als je etiketten gaat veranderen, dan compleet. Het is dus niet “pick and choose”! Allergenen moesten al vermeld worden op de etiketten, maar in het nieuwe systeem moeten ze opvallen in de ingrediëntendeclaratie (vetgedrukt), een allergenen box is niet meer toegestaan (allergenen info:……).

De voedingswaardentabel wordt per 13 december 2016 verplicht voor alle voorverpakte producten, de tabel is dan gehouden aan een vaste opbouw. De uitstel termijn is alleen voor producten die nu nog geen voedingswaardentabel hebben, anders is 13 december 2014 de datum dat de nieuwe tabel op de verpakking moet staan. De leesbaarheid van de etiketten wordt geregeld via minimaal lettertype grootte (1,2mm). Verkoop op afstand is geregeld, dus een website moet de juiste informatie bevatten, die overeenkomt met de samenstelling van de producten.

Het land van oorsprong moet vermeld worden voor grondstoffen als de weglating misleidend is. Denk aan melk voor Goudse kaas ( hollandse melk), als er meer dan 50% van die grondstof in een levensmiddel verwerkt is.Vlees van runderen, varkens, schapen, geiten en pluimvee moet met oorsprong vermeld worden, als dit vers vlees betreft. Er komen nog instructies na 13 december 2013 hoe om te gaan met bewerkt vlees.

https://www.houwersgroep.nl/wp-content/uploads/2017/05/Kleurstoffen.jpg

Last but not least, de informatie moet op het moment van aanbieding aan de consument beschikbaar zijn! Dat zou inhouden dat de consument die erom vraagt, geïnformeerd moet worden.

Verkoop via internet kan alleen als alle informatie beschikbaar is voor aankoop, dit principe gaat ook gelden in de winkel. Hoe je hier invulling aan mag geven wordt nader uitgewerkt (moderne informatie voorziening). Wat onverkort van kracht wordt per 13 december 2014 is de vermelding van de allergenen op de plaats waar het product aan de consument wordt aangeboden. Ook hier wordt nadrukkelijk het gebruik van moderne informatie genoemd.

Gebruik van AZO-kleurstoffen:
Onlangs werd er bij een inspectie bij een ijsbereider een pasta aangetroffen waarbij op de verpakking stond: “kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden”. Dit is een extra verplichte vermelding achter de gebruikte kleurstof die behoren tot de groep van de Azo-kleurstoffen. De Verordening 1169/2011 “verstrekking van voedselinformatie aan de consument” zoals die in november 2011 is aangenomen, vermeld in artikel 44 dat deze informatie ook op het onverpakte product vermeld moet worden vanaf november 2014. Dus ijsbereiders die nu nog pasta’s inkopen waar op het etiket een dergelijke aanduiding voorkomt, weten dat dit consequenties heeft voor het gebruik in het najaar van 2014. Ga dus op tijd met je leverancier in overleg of deze kleurstoffen te vervangen zijn door natuurlijke kleurstoffen, de consument moet volgens de nieuwe wetgeving eerlijk geïnformeerd worden m.b.t. producten welke allergieën of intoleranties veroorzaken. Daar vallen deze kleurstoffen dus ook onder, naast de allergenen.