NIEUW HANDHAVINGSBELEID DOOR VWA VANAF 2008

De overheid heeft bepaald om de regeldruk voor het bedrijfsleven te beperken of anders in te vullen. Dat geldt ook voor de handhaving van de wetten die onder verantwoordelijkheid van de Voedsel en Warenautoriteit vallen. Van oudsher is de VWA belast met toezicht op de Warenwet, maar meer recent ook de tabakswet, drank en horecawet en arbeidsomstandigheden. Vanaf 2008 wordt geleidelijk aan het handhavingsbeleid veranderd. Kern van de verandering is dat de overheid terug treedt in haar toezicht als het bedrijfsleven op de juiste wijze invulling geeft aan eigen toezicht en handhaving. Het bedrijfsleven moet dan wel voldoen aan de eisen die de overheid hiervoor opstelt, dat zijn:
Organisaties of vertegenwoordigers van bedrijven met een zelfde activiteit moeten zelf een voedselveiligheidsplan opstellen, controleren en handhaven;
De feitelijke controle mag in opdracht van het bedrijfsleven worden uitgevoerd door erkende inspectie-instellingen die aan de norm EN 17020 voldoen.
De VWA beoordeeld aan de hand van eigen beoordelingen en de gegevens van de inspectie-instellingen of de voedselveiligheid bij die groep van bedrijven in voldoende mate wordt beheerst.
Uiteindelijk leidt dit tot een oordeel van de VWA over zowel de individuele bedrijven als de gehele sector. Dit oordeel wordt weergegeven in een handhavingspiramide (zie figuur 1).
Rood betekent: bedrijven kenmerken zich door herhaalde overtredingen, onvoldoende kennis en onvoldoende resultaat bij herstelacties.
Oranje betekent: bedrijven maken overtredingen met juiste verbeteracties, maar dit levert geen blijvende verbetering op.
Groene bedrijven voldoen aan een goed werkend voedselveiligheidsplan
De VWA heeft aangekondigd in 2008 te streven naar openbaarheid van inspectiegegevens en de kleurindeling per bedrijf op het internet te publiceren.

Houwers Holtackers bereid zich voor om in te spelen op deze nieuwe ontwikkelingen en zal u regelmatig informeren over de voortgang.