LAST ONDER DWANGSOM

Wij krijgen er steeds vaker mee te maken, naast een Schriftelijke Waarschuwing en een Boete Rapport maakt de NVWA steeds vaker gebruik van de maatregel ‘last onder dwangsom’, maar wat is dat?

Een dergelijke maatregel komt niet uit de lucht vallen, het bedrijf staat bij de NVWA bekend als een slecht presterend bedrijf en valt onder het verscherpt toezicht.

Verscherpt toezicht bestaat uit herinspecties en gesprekken met de ondernemer. Als het nodig is, kan sluiting of gedeeltelijke stillegging van het bedrijf plaatsvinden. Blijft verbetering uit, dan kan de NVWA met bestuursdwang een bedrijf tijdelijk stilleggen, geheel of deels sluiten, of verbieden levensmiddelen te verkopen. Zodra de NVWA een bedrijf tijdelijk geheel of gedeeltelijk sluit, controleert de NVWA dagelijks deze sluiting. De NVWA kan een dwangsom opleggen als een ondernemer niet voldoet aan de tijdelijke of gedeeltelijke sluiting. Aan deze maatregel zijn in de regel aanvullende voorwaarden verbonden. Aan elk van de genoemde voorwaarden moet voldaan worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een bedrijf, bij een reguliere inspectie, direct stil te leggen als blijkt dat er een ernstig risico voor de volksgezondheid is.

Hoe werkt het?
De NVWA zet de volgende stappen bij het opleggen van een last onder dwangsom:
Een vooraankondiging.
De toezichthouder laat de overtreder weten te overwegen een last onder dwangsom op te gaan leggen. Dat gebeurt per brief. Hierin wordt aangegeven om welke overtreding het gaat en wat de overtreder kan doen om de last onder dwangsom te voorkomen.
Zienswijze van overtreder. Een overtreder kan binnen twee weken de toezichthouder laten weten wat hij van de beoordeling van de toezichthouder vindt.
Definitieve beschikking.
Als de toezichthouder de zienswijze van de overtreder niet overtuigend vindt, volgt de definitieve beschikking. In de beschikking wordt aangegeven om welke overtreding het gaat, wat de last precies is, hoe hoog de dwangsom is en welke termijn is bepaald om de last uit te voeren.
Dwangsom.
Als overtreder na afloop van de gestelde termijn niet aan de last heeft voldaan, dan krijgt hij de dwangsom opgelegd.
Innen. De dwangsom wordt geïnd via een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).
Wat kunt u doen?
Bezwaar.
De overtreder kan vervolgens bezwaar maken tegen de beschikking. Een bezwaar tegen een opgelegde last onder dwangsom heeft géén opschortende werking. Het bezwaar moet binnen zes weken na de definitieve beschikking worden gestuurd naar:
De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Dienst Regelingen /
Afdeling Recht en Rechtsbescherming
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Als aan alle voorwaarden voldaan is volgt nog een nazorg traject van 8 maanden waarin het bedrijf met regelmaat bezocht wordt om na te gaan of de prestaties op peil blijven. Bij blijvende positieve resultaten krijgt het bedrijf weer regulier toezicht.

Al met al geen omstandigheid waar u in terecht wilt komen. Een brand blussen is goed maar beter is om geen brand te krijgen. Krijgt u een negatieve beoordeling van de NVWA inspecteur en komt u er zelf niet uit, schroom niet om contact met ons op te nemen, onze inspecteurs staan voor u klaar om erger te voorkomen.

Bron NVWA