DE VWA GAAT “HANDHAVEN MET VERSTAND EN GEVOEL”

Wat wil dat nou zeggen voor de ondernemer?

In de handhaving nog meer risicogericht te werk gaan.
Dit betekent vooral dat de prioriteiten liggen waar de risico’s voor consument en dier het grootst zijn en waar naleving tekort schiet. De VWA stimuleert de nalevingbereidheid bij ondernemers en grijpt slagvaardig en proportioneel in als er onaanvaardbare risico’s optreden. Dat betekent flexibiliteit en maatwerk in het optreden van de VWA.
Eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer meer centraal stellen.
Er moet worden uitgegaan dat ondernemers zich aan de regels willen houden. Zij hebben daar immers zelf belang bij. Waar mogelijk moet -onder voorwaarden- voor de ondernemer of bedrijfstak nog meer ruimte ontstaan om er zelf zorg voor te dragen dat de normen worden nageleefd. De VWA blijft als centraal bevoegde autoriteit eindverantwoordelijk voor het toezicht en geeft ruimte voor vormen van toezicht op zelfcontrole.
Meer hulp bij naleving en meer transparantie bieden.
De VWA wil met doelgerichte informatievoorzieningen en hulp bij naleving het bedrijfsleven ondersteunen. Ook moet meer inzicht worden gevonden in het handhavingsbeleid zelf en in de resultaten daarvan. De VWA bevordert dit door onder meer te zorgen voor goede informatievoorziening aan ondernemers en brancheorganisaties over regelingen en de uitvoering daarvan, evenals over de wijze van controle en de resultaten ervan. Daarnaast worden samenwerking en overleg met andere toezichthouders versterkt.
Harder optreden waar het echt fout gaat.
Tegen ondernemers die veelvuldig de veiligheid van consument in gevaar brengen wordt hard opgetreden. Het zwaartepunt van de handhaving door de VWA ligt bij ondernemers die slecht presteren. Het handhavingsbeleid van de VWA is hard wat het moet en zacht waar het kan.
Bron: rapport VWA “Handhaven met verstand en gevoel”

Dit betekent voor uw organisatie of zaak dat na een gehouden audit met goede keuringsresultaten uitgevoerd door een extern onafhankelijk adviesbureau, zoals Houwers Holtackers, er geen reguliere controle meer zal zijn door de VWA.