DOORKIJK 2019

Zoals elk jaar stelt de NVWA een jaarplan op waarin uiteengezet wordt wat de plannen en doelen zijn voor het lopende jaar. Eind december luidde de inleiding van dit jaarplan:

“Omdat het totale budget van de NVWA in 2019 met circa 350 miljoen min of meer gelijk blijft, maakt de NVWA  keuzes in onderwerpen waar in het komende jaar meer of minder inzet op wordt gepleegd. De NVWA kiest op het gebied van voedselveiligheid in 2019 voor een versterking op het terrein van bijzondere eet- en drinkwaren (bijvoorbeeld voeding voor medisch gebruik, babyvoeding, nieuwe voedingsmiddelen, voedingssupplementen en vermelding van voedings- en gezondheidsclaims) en onderzoeken op het gebied van (voedsel)fraude door de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD). Andere onderwerpen waar de NVWA extra op inzet zijn dierenwelzijn (proefprojecten met cameratoezicht in slachthuizen) en versterking van digitaal toezicht en het vergroten van de kennis over internethandel. Deze extra inzet gaat vooral ten koste van het aantal inspecties bij horecabedrijven. De NVWA maakt deze keuze omdat de toezichtintensiteit bij horecabedrijven in vergelijking met andere sectoren het hoogst is.”*

Wat betekent dit nu precies, kan de vlag uit bij de horeca en kleine ambachtelijke producenten? Verre van! Er wordt een groter beroep gedaan op het zelf controlerend vermogen van bedrijven, het niet nemen van passende maatregelen, bewust of onbewust negeren van of niet voldoen aan de eisen waar een voedselveilig product aan moet voldoen zal zwaarder aangerekend worden. Want dat is wat zelfcontrole inhoudt, de gehele cultuur binnen het bedrijf moet gericht zijn op voedselveiligheid en iedereen op de vloer moet een bijdrage leveren aan signaleren en oplossen van voedselveiligheidsissues.

Daarbij komt dat naar verwachting in 2019 de Algemene Maatregel van Bestuur in de Gezondheidswet in werking treedt en de NVWA verdergaande stappen kan zetten ten aanzien van openbaarmaking van inspectieresultaten. Voor horecagelegenheden, visafslagen en projectmatig productonderzoek wordt dan naast het oordeel per bedrijf/product ook informatie over schriftelijke waarschuwingen en sanctiebesluiten openbaar gemaakt.  De NVWA wil dat het actief openbaar maken van inspectieresultaten in 2022 structureel deel uitmaakt van het primair proces van toezicht. Het wordt dus makkelijker bedrijfsspecifieke resultaten bekend te maken, goed én slecht.

Het toezicht wordt misschien minder maar uw opdracht zwaarder, van inkoop tot consumenteninformatie, alles komt een trapje hoger te liggen en de vraag is of uw medewerkers daar voldoende klaar voor zijn. Zoals steeds vertellen wij dat kennis de bron is, daar wordt nu door de overheid op ingezet. Als blijkt dat dat vertrouwen niet terecht is of bewust wordt geschaad is de maatregel navenant zwaarder. Heeft u vragen, denkt u dat er een tekort is aan kennis of wilt u dat laten toetsen, schroom niet maar vraag het ons. Wij zijn u graag van dienst!

Bron: www.nvwa.nl