Nieuw infoblad 85 over microbiologische criteria voor levensmiddelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op 17 september 2021 een nieuwe versie van het ‘Interpretatiedocument NVWA m.b.t. Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen’, beter bekend als infoblad 85, gepubliceerd.

Het doel van dit infoblad is, een aantal teksten uit de Europese Verordening (EG) Nr. 2073/2005 ‘inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen’ toe te lichten, met name daar waar de verordening verschillende interpretaties toelaat.

Ten opzichte van de vorige versie (van juni 2019) zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Voorbeelden voor bemonsteringschema proces hygiëne criteria (van belang bij het opstellen van het monsternameplan microbiologie)
  • Tekst en verwijzing voor bemonsteringsfrequentie voor proceshygiënecriteria bij kleine en middelgrote roodvleesslachterijen
  • Verlaging bemonsteringsfrequentie kleine producenten kiemgroenten (vervallen)
  • Extra duiding over gebruik van groei voorspellende modellen (inclusief voorbeeld vaststellen kritische parameters)
  • Extra duiding interpretatie resultaten challengetest
  • Noodzaak onderzoek naar effecten verbreken MAP condities (de producent moet vaststellen wat de invloed op de groei van micro-organismen is na het openen door de consument van een gasverpakking)
  • Aanpassing temperatuurprofiel voor uitvoeren van een aanvullende studie (volgens het nieuwe Technical Guidance document, van toepassing bij houdbaarheidsstudies)
  • Extra duiding relatie begin besmetting/intermediaire grenswaarde en maximale groeipotentie (van toepassing bij studies naar de groeipotentie van monocytogenes)
  • Aanvulling gebruik alternatieve methode voor onderzoek schaal/schelpdieren (naast de voorgeschreven MPN techniek mag nu ook de plaattechniek gebruikt worden voor de bepaling van het aantal E. coli, NEN-ISO 16649-2)

De NVWA kondigt reeds een volgende wijziging van dit infoblad 85 aan, betreffende wijzigingen in het Technical Guidance document voor Listeria challenge testen en houdbaarheidstudies.

Wanneer is bij werken volgens een hygiënecode de Verordening 2073-2005 van toepassing?

Voor bedrijven die gebruik maken van een hygiënecode en hoofdzakelijk leveren aan andere bedrijven, of formulebedrijven zijn en/of private label houders, is de 2073/2005 van toepassing. Het bedrijf maakt dan een eigen aanvulling voor deze specifieke onderdelen, tenzij het bedrijf kan volstaan met de voor zijn sector vastgestelde en goedgekeurde hygiënecode waarin nadrukkelijk de aanvullende eisen in de reikwijdte zijn opgenomen. Bedrijven die uitsluitend werken met een hygiënecode, hoofdzakelijk rechtstreeks leveren aan de eindverbruiker (feitelijk consumenten) en hooguit als nevenactiviteit leveren aan andere detailhandel zonder dat daar een erkenning voor vereist is, hebben geen verificatieverplichtingen volgend uit de 2073/2005. De beheersmaatregelen binnen de hygiënecode waarborgen voedselveiligheid. Dit betekent overigens niet dat de genoemde criteria niet gelden. Als Salmonella gevonden wordt in een vleesbereiding bij een slager, dan is het een schadelijk levensmiddel dat niet in de handel gebracht mag worden, en dus dat tracering, melden en terughalen verplicht is.

Heeft u vragen over dit onderwerp en de bijbehorende wetgeving? Schroom niet en neem contact met ons op. U kunt ons bereiken via telefoonnummer (0345) 511 903 of stuur een mail naar verkoop@houwersgroep.nl

>>Infoblad 85