VWA: BETAALDE HERINSPECTIE IS EEN FEIT!

Vanaf 1 april 2008 worden levensmiddelenbedrijven bij een herinspectie of herbemonstering van de VWA geconfronteerd met een verplichte betaling. Dit is een nieuw fenomeen, voorheen werden kosten van een herinspectie niet berekend. De herinspectiekosten staan los van de boetes die VWA kan opleggen. Deze maatregel geldt alleen voor overtredingen op basis van de levensmiddelenwetgeving en dus niet voor de Drank- en Horecawet en de Tabakswet. De betaalde herinspectie komt voort uit Europese regelgeving en is bedoeld om de verantwoordelijkheid van ondernemers om verbeteracties door te voeren te ‘stimuleren.’

De betaalde herinspectie of herbemonstering is een maatregel die gekoppeld is aan een overtreding (schriftelijke waarschuwing of boete). Alvorens over te gaan tot deze betaalde herinspectie of herbemonstering hebben ondernemers de mogelijkheid om deze te voorkomen. Ondernemers mogen schriftelijk aantonen welke acties zij hebben ondernomen om de overtreding op te heffen. Wanneer deze schriftelijke afhandeling als voldoende wordt beoordeeld, volgt geen herinspectie of herbemonstering en vanzelfsprekend ook geen doorberekening van de kosten. Deze mogelijkheid wordt niet geboden wanneer tijdens een inspectie een ernstige overtreding is geconstateerd en er een boeterapport is opgemaakt. Dan volgt altijd een herinspectie die in rekening wordt gebracht.

De wettelijk vastgestelde tarieven zijn: herinspectie € 85, herbemonstering € 165, herinspectie/herbemonstering € 225. Als uit de herinspectie of herbemonstering blijkt dat de ondernemer onvoldoende maatregelen heeft genomen om de overtreding op te heffen, kan de VWA naast het doorberekenen van de kosten voor de herinspectie of herbemonstering (wederom) overgaan tot het opmaken van een boeterapport of proces-verbaal.

Het is voor ondernemers raadzaam om op schriftelijke waarschuwingen duidelijk en binnen de gestelde termijn te reageren. Houwers Holtackers kan u daarbij helpen.
(artikel samengesteld op basis van informatieblad VWA)