EG 2073 RICHTLIJN WAT EN HOE?

De EG richtlijn 2073/2005, ook wel de Europese Verordening Microbiologische Criteria voor levensmiddelen genoemd, is van toepassing voor alle levensmiddelenbedrijven. Deze geldt al vanaf 1 januari 2006. Wij brengen deze nu onder uw aandacht omdat de regeling op dit moment in praktijk actief door VWA en CI’s wordt getoetst. De bepalingen en de interpretatie van deze richtlijn leveren nog te vaak onduidelijkheid op. Wat zegt de richtlijn en hoe dient deze in praktijk te worden toegepast. Een korte uiteenzetting.

De EG richtlijn 2073 stelt aanvullende microbiologische criteria waaraan levensmiddelenbedrijven aantoonbaar moeten voldoen met als doel voedselveilige producten in de markt te brengen.
De EG richtlijn is in de Nederlandse situatie van toepassing voor alle levensmiddelenbedrijven die een eigen HACCP risicobeoordeling hebben uitgevoerd, zeg maar alle bedrijven die werken conform een eigen HACCP systeem, al dan niet gecertificeerd.
Bedrijven die aantoonbaar werken conform een goedgekeurde hygiënecode moeten voldoen aan de verplichtingen én de microbiologische richtwaarden die in de desbetreffende code staan vermeld. Daarmee voldoen zij aan de richtlijn.
In de richtlijn wordt grofweg een onderscheid gemaakt in twee criteria. Het voedselveiligheidsciterium dat bedoeld is om te bepalen of een product aanvaardbaar is om in de markt te brengen. Bij afwijking van dit criterium moet een bedrijf de in de handel gebrachte producten terugroepen (recall). Het proceshygiënecriterium dat aangeeft of het productieproces correct verloopt. Afwijkingen dienen gevolgd te worden door corrigerende maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de proceshygiëne weer voldoet aan de wetgeving.

Vervolgens geeft de EG richtlijn duidelijk aan per genoemd criterium:

Welke levensmiddelencategorieën worden onderscheiden?
Welke micro-organismen moeten worden onderzocht op basis van deze categorieën?
Hoe moet bemonstering plaatsvinden en hoeveel (deel)monsters moeten worden beoordeeld?
Wat is het stadium van het product of proces (bijv. direct na productie, einde tht etc)?
Welke analyse methode moet worden gehanteerd?
Wat zijn de grenswaarden van de resultaten?
Maatregelen bij afwijkende resultaten.
Bij de voedselveiligheidscriteria worden overwegend Listeria monocytogenes en Salmonella genoemd en bij de proceshygiënecriteria overwegend Aeroob kiemgetal, E coli en Staphyloccus aureus.

De EG richtlijn 2073 biedt de mogelijkheid om de frequentie van onderzoek op basis van een trendanalyse met goede resultaten te beperken. Dit is vastgelegd in een apart document dat door de VWA is opgesteld. Het is raadzaam om dat te raadplegen http://www.vwa.nl/portal/page?_pageid=119,1639827&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=20185